עבור לאזור הראשי

דירוג גמא

מצוינות בדירוג אשראי לטווח ארוך

חברת דירוג האשראי המובילה מידרוג מעניקה לגמא ציון "גבוה מאוד" בדירוג חברות בקטגוריית סיכוני אשראי. על פי הניטור של מידרוג גמא זוכה בדרוג Aa3 ודירוג נזילות ז"ק P-1. הערכות גבוהות אלה הן בסיס חשוב לעבודתנו בגמא, משום שהן מעניקות לנו ביטחון מול הלקוחות שלנו, וללקוחות שלנו הן מעניקות שקט נפשי.

מידרוג. דרוג מהימן כנגד סיכוני האשראי

מידרוג מספקת דירוגים מהימנים ובלתי תלויים, המבוססים על הבנה עמוקה של סיכוני האשראי. הדירוגים של מידרוג נעשים באופן שיטתי ועקיב ובוחנים את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה המדורגת בהשוואה לשאר החברות הפועלות במשק.  בין לקוחותיה של מידרוג נמנים בנקים, חברות ביטוח, תאגידים ממשלתיים, וחברות בולטות במגזר העסקי בישראל.

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.