עבור לאזור הראשי

תקנון

תנאי שימוש בשירותים הדיגיטליים של גמא

משתמש יקר!

חברת גמא ניהול וסליקה בע"מ (להלן : "גמא" או "החברה" ) היא המפעילה של אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.gamaf.co.il והמספקת של השירותים המוצעים באתר. לתנאים המפורטים להלן יהיה תוקף משפטי מחייב. כל שימוש באתר ובשרותים אשר יסופקו באמצעותו יהיה כפוף לתנאים אלו.

אנא קרא בעיון את התנאים המפורטים להלן, מאחר וכל שימוש שתעשה באתר יהיה כפוף לתקנון זה. השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. היה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי התקנון שלהלן, נא הימנע משימוש באתר.

אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש . השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי שימוש אלה מופנים אליך , אולם אם הנך פועל בשם ו /או עבור בית עסק, תנאי השימוש האלה יחולו עליך ועל בית העסק כאחד. התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס, כמובן, גם לנשים. מובהר, כי השירותים אינם מוצעים לך אם הנך נוכח במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

גמא שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש . ניתן לצפות בתנאי השימוש המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור "תנאי שימוש". ייתכן ולאתרים מסוימים המופעלים על ידי גמא ו /או מטעמה יהיו תנאי שימוש נוספים . במקרים אלה לא יהיה בתנאי השימוש האלה כדי לפגוע מתנאי השימוש הספציפיים המופיעים באתר הרלוונטי.

לכל המונחים תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם/מי ההתקשרות עליהם חתמת, אלא אם נכתב במפורש אחרת. במקרה של סתירה-יגבר האמור בהסכם ההתקשרות עם גמא.

ב. הגדרות

1. למונחים הבאים תהיה המשמעות הבאה , אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1. ״האתר״ - אתר האינטרנט של גמא ו /או כל אתר אחר המתופעל על ידי גמא ו/או עבורה.

2.1. ״המכשיר״ - המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה שיהיו בשימושך לצורך שימושך בשירותים וכן כל הפונקציות הנלוות, לרבות אבטחת-מידע.

3.1. "השירותים" - האתר, לרבות כל השירותים הניתנים והמסופקים בו, לרבות דפי פירוט דיגיטליים, אפליקציה של גמא לטלפונים סלולאריים, ו/או בכל שירות דיגיטלי אחר האתר, האפליקציה, ו/או כל שירות דיגיטלי אחר של גמא.

4.1. "משתמש" - כל מי שנכנס לאתר, ו/ או לאפליקציה של גמא, לרבות אדם שיזוהה במערכות גמא כמי שמוסמך לקבל את השירותים עבור בית העסק.

ג. כללי

2. תנאי שימוש אלה יחולו על כל השירותים הדיגיטאליים שתציע גמא מעת לעת. הנך רשאי לבחור להשתמש בחלק מהשירותים ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים אינם פעילים עדיין, וכן יתכן כי השירותים יועמדו לרשותך עם הפעלתם.

3. מובהר, כי השירותים המוצעים כיום ניתנים עבור חשבונותיך בגמא לפי העניין. מובהר, כי רק אדם שיזוהה במערכות גמא כמי שמוסמך לקבל את השירותים עבור בית העסק, יהיה רשאי לבצע פעולות באמצעות השירותים. הנך מצהיר כי הנך בגיר מעל גיל 18 וכשיר משפטית למתן התחייבויותיך ע ל פי תנאי השימוש הללו, לרבות שימושך בשירותים . אלא אם כן נאמר אחרת בהסכם בינך לבין גמא , הנך נושא באחריות מלאה בעבור כל השימושים שהנך מבצע בשירותים.

4. גמא שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ו/או סוגי חשבונות סליקה מסוימים והכל בכפוף לשיקול דעתה.

5. מובהר, כי הפרסום שיופיע בשירותים מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן
ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול
דעתך העצמאי.

6. בשירותים עשויים להופיע פרסומים הכוללים ביקורת על אישים ו/או מוצרים ו/או שירותים שונים
ו/או אירועים שונים, שאינם בהכרח משקפים את דעת גמא, אלא את דעותיו האישיות של הכותב בלבד.

8. ככל והשירותים ו/או המוצרים המוצעים מסופקים על-ידי צד שלישי כלשהו, יהיה הוא האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על- ידיו.

9. דרך האתר, יוכל המשתמש לשלוח לגמא גם בקשות להקדמת תשלומים. בקשות אלו תהיינה כפופות לתנאים ולתקנון הספציפי המצורפים אליהן באתר, גמא תבצע בקשות מסוג זה אך ורק על פי שיקול דעתה, ואך ורק בתנאים הרשומים באתר בעניינן.

10. כמו כן, יוכל המשתמש גם לשלוח לגמא בקשות לבטל עסקאות. בקשות אלו תהיינה כפופות לתנאים ולתקנון הספציפי המצורפים אליהן באתר, גמא תבצע בקשות מסוג זה אך ורק על פי שיקול דעתה, ואך ורק בתנאים הרשומים באתר בעניינן.

ד. פעולות אסורות

המשתמש מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

9. התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש בשירותים .

10. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב , או כל קוד מחשב אחר , המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים , השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש גמא לצורך אספקת השירותים.

11. הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעלים השירותים.

12. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או
הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה
אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.

13. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או בכל זכות קניינית אחרת המצויה בשירותים.

14. הצבת השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק
מאתר אחר, או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של גמא .

15. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד ב שירותים ו/או באתר.

16. הפרעה בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.

17. להעלות ו/או לשלוח באמצעות השירותים כל חומר ו /או מסר שהינו בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או פוגעני בכל אופן שהוא ו/או בלתי רלוונטי.

18. השירותים אותם מציעה גמא מהווים קניינה הרוחני של גמא. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים , אלא בהתאם ועל פי הוראות תנאי שימוש אלה.

19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל , תהיה גמא רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

20. שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.

21. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל , הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה ו /או מכירה של אלכוהול ו /או סמים מסוכנים ו /או תרופות ו /או פורנוגרפיה ו /או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי גמא.

22. כמו כן, הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בשירותים שיש בו הפרת זכויות יוצרים ו/או כל זכויות
קניין רוחני או אחרת של גמא ו/או של כל גורם שהוא.

ה. רישום לשירותים

23. ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם. במידה וכך יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן:

24. במהלך הרישום תתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש. כמו כן, במקרים מסוימים, תתבקש לבחור בשאלות מזהות, ולספק את תשובה להן. פעולה זו תאפשר זיהוי טוב יותר של המשתמש ושימוש בטוח יותר בשירותים.

25. הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד , ולפעול בהתאם להנחיות גמא כפי שתהיינה מעת לעת , לרבות החלפת ה סיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר , בתדירות שתורה לך גמא . גמא לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר, למעט מסירתה למורשים בהתאם להוראות ההסכם.

26. בעת הרישום ל שירותים (ובפרט לשירות הצפייה בדפי המידע ), הנך מאשר לחברת גמא לשמור מידע מסוים אודותיך. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של גמא המפורטת להלן.

27. למען הסר ספק , מובהר בזאת כי כל התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים נרשמות ומתועדות על ידי גמא.

28. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי , מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש בטופס הרישום . כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו .

29. גמא שומרת לעצמה את הזכות להשעות , לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי , מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו , או אם יש לחברת גמא את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

ו. סעדים

30. גמא תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להחזיק ולעכב את ביצוע העסקאות ו/או את הכספים שתעביר, ולהגביל את גישתך ל שירותים ולסרב לספק לך את השירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

· אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

· אם היא סבורה שהשימוש שלך בשירותים מהווה סיכון כספי ו /או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך .

· אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך, ו/או עבור קהל לקוחותיה.

  • אם אין היא מסוגלת לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

ז. אחריות וסיכונים

31. מובהר, כי מערכותיה של גמא, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה , לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד' , ציתות לקווי תקשורת , פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי גמא או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות . גמא משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת , אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו /או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים , לרבות גילוי ו /או שיבוש מידע ה מועבר ו/או מוצג במערכות , ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות , שיבושים בפעולת המערכות ו /או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה /בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

32. מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי גמא בהתאם להנחיות המשתמש ו /או הנחיותיו של מי שנחזה למשתמש, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של גמא. כמו-כן עליך להודיע מיד לגמא על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בשמך . במקרה של חשש לחשיפת הסיסמה האישית של גמא יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומידי באתר האינטרנט או בעזרת שירות הלקוחות. הנך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של גמא.

33. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה , גמא תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים /הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת גמא, וגמא עשתה מאמץ סביר למנעם :

· תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.

· חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים (לרבות מוצרים ו/או שירותים של צד שלישי המוצעים לך במהלך השימוש בשירותים ) או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מגמא באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים , והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

· שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו /או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי , בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע .

34. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר , כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

ח. פרטיות

35. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות , ייתכן ותידרש לספק לגמא מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו כוללים, בין היתר , את שמך המלא , כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, תאריך הלידה, מגדרך, כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד, מספר לקוח המופיע על דפי פירוט החשבון ומקום הולדתך. כן ייתכן ותתבקש לספק לנו מידע אודות כגון מספר חשבון הבנק שלך (להלן: ״המידע״). הפרטים אשר יסופקו לגמא , יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות גמא , או על ידי מידע דומה שסופק לגמא, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו , אשר יימסר לגמא כדין.

36. לגמא נהלים אשר על פיהם היא פועלת באיסוף ושימוש בפרטים אודותיך, לרבות במידע אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים (להלן: ״מדיניות הפרטיות״). יש להדגיש כי גמא רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך , ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. גמא נוקטת באמצעים רבים וחדשניים כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך וכן דואגת גמא לעדכן ולחדש אמצעים אלו מעת לעת.

37. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.

38. גמא אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך ואודות בית העסק על ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של חברת גמא. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

39. גמא תהיה רשאית לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן / טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה - e-mail שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי גמא.

40. מדיניות הפרטיות של גמא יכול ותשתנה מעת לעת . בכל מקרה בו גמא תשנה באופן מהותי מדיניות זו , שינוי הנוגע לאופן בו גמא משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך , גמא תודיע על כך על ידי הצבת הודעה מתאימה.

41. גמא תהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים אך ורק: לשם אספקת השירותים באמצעות השירותים. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת , לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו גמא. גמא תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים. במקרה בו גמא תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא . העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין.

42. "Cookie" הינה קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט . קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו , או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת ה שימוש ב- Cookie היא בכדי ששרתי גמא יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הנך מבקר באתרים אחרים.

43. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מתיר לגמא ל ״השתיל״ Cookie על מכשירך, להשתמש במידע האגור ב - Cookie, ולזהותך על פיה. במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי , יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. שים לב,
השבתת קבצי ה-Cookies עלולה לפגוע במתן שירותים ונתונים אחרים אודותיך.

ט. קישורים חיצוניים

44. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (hyperllinks) לאתרים אחרים , לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות השירותים . קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד . השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, לגמא אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, גמא אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו /או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה . אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה , העדפה או אישור להשתמש בחומר ו /או התכנים ו /או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים . כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות , לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם . במידה ומצאת במידע הנמצא בשירותים, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין , לא חוקי , לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש , אתה מתבקש להודיע על כך למנהלי השירותים באמצעות שירות הלקוחות של גמא בטלפון 03-6162939 בשלוחה 3.

י. אבטחת השירותים

45. גמא רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי האבטחה המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום.

46. פעולות בהן נוקטת גמא לצורך אבטחת המידע :

· הקפדה על זיהוי הלקוח בשם משתמש ובסיסמה בעת הרישום למערכת ובעת השימוש בשירותים השונים.

· הקפדה על החלפת הסיסמא של הלקוח כל 3חודשים, או כל פרק זמן אחר שייקבע על ידי גמא בכפוף לכל דין.

· הקפדה על חסימת הלקוח במידה ולא ביצע שימוש בשירותים במשך 3 חודשים, או כל פרק זמן אחר שייקבע על ידי גמא בכפוף לכל דין.

· הצפנת המידע, אשר עובר בין מכשירך לבין המערכות הממוחשבות של החברה.

· הקפדה על ניתוק יזום במידה והלקוח נכנס למערכת אך לא ביצע בה כל פעילות במשך מספר דקות.

· הגנה על השירותים, לרבות על המידע הנשמר בהם, בעזרת האמצעים המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום.

· הקפדה על זיהוי המשתמש באמצעות שאלות זיהוי ו /או קוד אינטרנט בתהליך איפוס הסיסמה.

· הקפדה על חסימת חשבון משתמש במידה ונעשו בו מספר ניסיונות כניסה כושלים ברציפות.

יא. הודעות ועדכונים

47. הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים , לרבות דואר פרסומי , יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני , או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומאטית , או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי , או במסגרת ההסכם עליו הנך חתום מול גמא .

יג. שירות לקוחות

48. שירות הלקוחות של גמא פעיל בימים א׳-ה׳, בין השעות : 8:30-17:00 ובערבי חג בין השעות 8:30-12:00. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר באמצעים המפורטים להלן: בטלפון 03-6162939 שלוחה 3, או באמצעות דוא"ל cs@gamaf.co.il, או ע"י הגעה אישית למשרדי גמא בכתובת בן גוריון 11, בני ברק ( כניסה A קומה 5 ).

יד. הפסקת השירות

49. אם ברצונך לבטל את השימוש בשירותים, כולם או חלקם, הנך יכול לעשות זאת באחד מהאמצעים הבאים: אפליקציית גמא , דפי פירוט דיגיטאליים ו אתר האינטרנט של גמא -בפנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-6162939 ( שלוחה 3. ) או באמצעות אתר האינטרנט של גמא /www.gamaf.co.il .

50. מובהר, כי בכל עת תוכל לשוב ולהירשם לשירותים לאחר ביטול השימוש.

51. גמא שומרת לעצמה את הזכות להפסיק , לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 14 יום אליך (למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על גמא, שאז גמא תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר).

52. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, גמא שומרת לעצמה את הזכות לבטל , לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם.

יז. סמכות שיפוט

סמכות השיפוט תהיה אך ורק לבתי המשפט בתל אביב- יפו בלבד. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד. מחובתו של מקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה , לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה . אין ביכולתה של גמא להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי חוקי כל מדינות העולם .לכן מובהר כי המשתמש ישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.